ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w umowie jest ICHIGO Sp. z o. o. ul. Stanisława Moniuszki 7, 40-005 Katowice KRS 0000717526, REGON 369425713, NIP 9542787946, Kapitał zakładowy: 5000 PLN, Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tel.: +48 785 15 00 15, adres e-mail: biuro@ichigo.pl.

 

PRZETWARZANIE

Celem zbierania danych jest realizacja umowy, przesyłanie informacji oraz przechowywanie dla celów rozrachunkowych, ewidencyjnych i statystycznych.

 

PRZETWARZAMY

  • dane kontaktowe osób korzystających z formularza, by za ich zgodą móc się z nimi skontaktować,
  • dane uczestników kursów językowych i wycieczek w celach rozrachunkowych, statystycznych i kontaktowych,
  • dane kandydatów do pracy, które zostały przez nich przesłane dla umożliwienia skontaktowania się w przypadku wakatu,
  • dane użytkowników witryn w domenie ICHIGO, w tym tzw. cookies, w celach statystycznych oraz usprawnienia i uatrakcyjnienia.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja podpisanej umowy. Na przykład jeśli nie zgodzisz się byśmy się skontaktowali po przesłaniu formularza, nie będziemy mieli możliwości by to zrobić.

Przetwarzane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, chyba że przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy administratorem danych a innym podmiotem. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Przetwarzane dane nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy administratorem danych a innym podmiotem ( dotyczy np. wycieczek lub pracy w Japonii ).

 

RETENCJA

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie elektroniczne dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych urządzeniach, a dane umieszczone na serwerach są dodatkowo zabezpieczone protokołami SSL. Archiwum dokumentów w formie fizycznej jest przechowywane pod stałą ochroną.

 

PRAWA KLIENTÓW

Klient korzystający z usług ICHIGO Sp. z o. o. ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) [przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.]